Reviewer Team

1. Dr.Nurhikmah., S.KM., S.ST., M.Kes
1. Rusli Tahir., S.Kep., Ners., M.Kes
2. Abdul Thalib., S.Kep., Ns., M.Kep
3. Saharuddin., S.Kep., Ners., M.Kep
4. Khalidah Ziah S.Kep., Ners., M.Kep
5. Reskiawati Azis., S.ST., M.Keb
6. Sukmawati., S.ST., M.Keb